Thứ Hai, 25 tháng 5, 2015

Giếng đau- thơ ngắn Song Thu


Cỏ sũng mưa, trời sũng nước
Em sũng nỗi buồn
Kiếp trước ... nợ nần ai?


Hoa li ti, hoa nắng
Se nỗi niềm xa vắng
Sợi li ti...


Hoa hớp sương, hoa rụng
Ai hớp tình ai
Thơm lựng giọt sương mai?Ph vng không màu
Ánh trăng không sc
Hay là mình nh nhau?
Lòng tựa giếng sâu, nước phẳng lặng
Ai nỡ buông gầu mà chẳng...biết 
Giếng đau?