Chủ Nhật, 16 tháng 10, 2011

CHÚC MỪNG NHÂN NGÀY 20-10

Chúc mừng các em gái, các cháu gái


Hãy ước mơ và hanh/./ phúc

Tăng các chi/./ các me/./ môt/./ món quà khiêm tốn.

Hãy cài lên ve áo của ban/./


Xin hé mở với các ban/./ môt/./ bí mât vui, ngày 20-10 là sinh nhât/./cuả ba thành viên trong gia đình Song Thu: Me, em gái và cháu gái!

Thu Nga (ngồi giữa) và cháu Mít (bià phải) cùng sinh ngày 20-10. Song Thu (áo xanh) cùng các cháu trong ngày giỗ Ông nôi chủ nhât/./, 20-9 Tân mão
Thêm cháu Bống mới đi hoc/./ về(áo đỏ)