Thứ Tư, 25 tháng 3, 2015

Đau...Thơ Song Thu
cây xanh, công viên, đề án, Hà Nội...Như một nhát dao
Xuyên nơi lồng ngực
Như một mảng sầu 
Chẹn ngang tưng tức


Bao nhiêu cây xanh
Che ngày nóng nực
Bao nhiêu lá cành
Hoa thơm rưng rức


Là bạn dễ thương
Người tình tri kỷ
Cùng nhau ngày thường
Nhìn nhau hiểu ý...


Tiếng cưa xẹt ngang
Tiếng rìu bổ dọc
Lòng tham dã man
Thâm ý hiểm độc!


Nỗi đau cây này 
Bao giờ nguôi được 
Cả trăm năm sau
Khéo còn mưng xước...