Thứ Hai, 23 tháng 3, 2015

Phiêu Ly- thơ ngắn Song Thu                                                                                                Lặng nghe
khúc Phiêu Ly*
Sóng xao xác nước thầm thì...
nhớ xưa


Con đò mỏng

Ván thưa
Bập bềnh... gió quạt vung mưa
quết trời!


Vi vút sáo

Chơi vơi
Đem tao tác nhớ về phơi...
giọt sầuCong cong khuyết

Trăng đau
Đâu chén ngọc. Còn đâu
bóng người?..Trương Chi hỡi

Trương Chi ơi ...
Để dòng sông mãi ru hời
Phiêu Ly...* Khúc Hát Phiêu Ly- Phó Đức Phương
https://www.youtube.com/watch?v=EOtqTx8dGbY