Thứ Hai, 18 tháng 5, 2015

Ngày mai, 19-5


Cháu ngoại tại Đền Hùng

................................

Con dân nước Việt cùng nhau
Xây non sông thắm sắc màu Việt Nam

( Trích Linh khí Đền Hùng- Thơ Song Thu, 2011)