Thứ Bảy, 24 tháng 11, 2012

Những bức ảnh đen trắng...

Những bức ảnh đen trắng gợi cảm xúc

undefined
Ảnh của Richard Blouin.
undefined
Ảnh của Nico Fredia.
undefined
Tác phẩm của Victoria Ivanova.
undefined
Ảnh của Liliana Karadjova.
undefined
Tác phẩm của Andre du Plessis.
undefined
Ảnh của Marco Polticchia.
undefined
Tác phẩn của Gustav Kiburg.
undefined
Ảnh của Smooth.
undefined
Ảnh của Menovsky.
undefined
Ảnh của Andrej Piskur.
undefined
Tác phẩm của Shingo Uchiyama.
undefined
Tác phẩm của Frederic Baque.
undefined
Ảnh của Robert Nemtanu.