Thứ Sáu, 17 tháng 2, 2012

NƠ. THƠ

Thưa: lang thang trên ma.ng, đo.c thơ cuả bloger Buì thi Sơn. Đồng cảm với ba.n về tình với thơ, ST ngồi ghép vần thành bài  NƠ. THƠ  gửi BTS và ban đoc. Mong các cu. nhà ta vui xuân và  cùng bình, ho.a với nhà thơ cuả núi rừng hoa ban này. Thơ cho ngày thác

Buì thi Sơn

Gă.p nhau tóc đã trắng phau
Biết rằng chẳng có nổi nhau trong đời
Yêu thơ say đắm yêu người
Giữ trong lòng bão nu. cười trong veo
Phù du chẳng phải giầu nghèo
Thác về xin đươ.c gói theo thơ người
Nơ. thơ

Song Thu

Gă.p nhau không mô.t câu thề
Không lời he.n ước không về với nhau
Nơ.  THƠ  mô.t mối tình đầu
Mô.t đôi mắt ướt môt.t bầu sưã thương...
Cái nhê.n vấn vít tơ vương
Con ong say mâ.t tìm đường kiếm hoa
Nha.c thơ vấn vít lòng ta
Mâ.t thơ khéo ép say sa vườn đào
Tình thơ trô.n với trăng sao
Vì yêu THƠ...
thơ mới vâ.n vào
thành thơ.